17 năm trên cương vị Tổng Bí thư, ở hai giai đoạn, cách nhau 30 năm (1956-1986), đồng chí Trường Chinh phải thực hiện hai cuộc chuyển hướng lớn về chiến lược cách mạng.

Lần thứ nhất vào năm 1941, có sự chỉ đạo của Bác Hồ. Lần thứ hai vào năm 1986 khi ông là người lãnh đạo cao nhất.

Vai trò Tổng Bí thư của đồng chí Trường Chinh đặc biệt nổi bật trong cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945 và công cuộc đổi mới năm 1986.

Nguồn TTXVN

Từ khóa : tiểu sửtổng bí thưTrường Chinh

Các tin liên quan đến bài viết