2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; đây cũng là năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước nỗ lực phấn đấu thi đua lập thành tích thiết thực nhất chào mừng 20 năm Ngày tái lập tỉnh (1-1-1997 – 1-1-2017). Cụ thể đó là:

Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội cơ bản như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thu – chi ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xuất nhập khẩu, xây dựng nông thôn mới… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị nên 12 xã điểm phấn đấu về đích trong năm 2016 đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì với mức tăng khá (10,5%), kim ngạch xuất khẩu tăng cao (16,4%), sản phẩm cao su tăng 110,7%… Trong năm, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 110 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 6.700 tỷ đồng, so với năm 2015 tăng 100% về số dự án, tăng 25% số vốn đăng ký; thu hút 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký khoảng 60 triệu USD. Đồng thời, có khoảng 720 doanh nghiệp được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với tổng vốn đăng ký 4.350 tỷ đồng, tăng 7,5% về số doanh nghiệp so với năm 2015. Kết quả trên là sự ghi nhận niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư với môi trường kinh doanh của Bình Phước.

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh những hạn chế, yếu kém, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ rõ những vướng mắc, rào cản trong các lĩnh vực; đồng thời đề ra các giải pháp có tính khả thi cao và những biện pháp chỉ đạo quyết liệt trong năm 2017. Đó là, thực hiện tái cơ cấu đầu tư công và huy động nguồn lực xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển. Theo đó, việc bố trí đầu tư phải vừa quan tâm đầu tư cho vùng sâu, vùng xa vừa phải tập trung vào các công trình có khả năng sinh lợi cho nền kinh tế. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thu – chi ngân sách, đảm bảo công khai, minh bạch; xóa bỏ tình trạng lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, sân sau, cơ chế xin – cho đang làm méo mó chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt phải thực hiện đúng cam kết của lãnh đạo tỉnh là“tạo điều kiện thuận lợi hết mức có thể cho doanh nghiệp” và quyết tâm “nhổ hết đinh dưới chiếu hoa” để tạo môi trường sản xuất – kinh doanh, đầu tư thuận lợi, thông thoáng, minh bạch. Thời gian không chờ đợi, nếu không cải cách để phát triển thì chắc chắn chúng ta sẽ bị tụt hậu.

Khuyến khích việc huy động vốn xã hội để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng nông thôn. Tiến hành tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế hợp tác. Cụ thể là xây dựng nền sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hình thành chuỗi giá trị thông qua xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác. Phát triển nông thôn mới gắn với kinh tế hợp tác, phấn đấu mỗi xã có 1 hợp tác xã và phát triển thêm hợp tác xã ở nơi có điều kiện. Xây dựng nông thôn mới phải thực chất, mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn…

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ và của Tỉnh ủy; sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND tỉnh, chính quyền các cấp; cùng với nỗ lực, phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời từ nền tảng của 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, Đảng bộ, chính quyền và nhân 0dân Bình Phước vững tin bước vào năm mới – 2017, với thế và lực mới.

Bình Phước

Từ khóa : bắn pháo hoamiền trungnghị quyếtphát triển

Các tin liên quan đến bài viết