Báo Bình Phước số ra ngày 25-12-2015 và số ra ngày 4-5-2016 có đăng bài “Cấp đất trên giấy ở xã Tân Hưng”. Ngày 21-11-2016, Báo Bình Phước đã nhận được Công văn số 2123/UBND-NC của UBND huyện Đồng Phú trả lời phản ánh của Báo Bình Phước. Dưới đây, tòa soạn xin giới thiệu cùng bạn đọc nội dung trả lời của UBND huyện Đồng Phú:

Nhà ông Lê Văn Sáu và bà Đào Thị Dung thuộc diện tái định cư tại chỗ Nhà ông Lê Văn Sáu và bà Đào Thị Dung thuộc diện tái định cư tại chỗ

UBND huyện Đồng Phú nhận được phản ánh của Báo Bình Phước về việc “Cấp đất trên giấy ở xã Tân Hưng”, huyện Đồng Phú số ra ngày 25-12-2015 và ngày 4-5-2016.

Qua nội dung phản ánh của Báo Bình Phước, UBND huyện Đồng Phú đã yêu cầu Phòng Tài nguyên – Môi trường, Thanh tra huyện, Ban quản lý dự án – xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đồng Phú, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú và UBND xã Tân Hưng, phối hợp rà soát hồ sơ đền bù giải tỏa xây dựng khu trung tâm hành chính xã Tân Hưng và hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Đào Thị Dung và hộ ông Lê Văn Sáu tại trung tâm hành chính xã Tân Hưng.

Trên cơ sở xác minh của Phòng Tài nguyên – Môi trường tại Báo cáo số 108/BC-TNMT ngày 16-6-2016; Ban quản lý dự án – xây dựng huyện tại Báo cáo số 41/BC-BQLDAXD ngày 26-7-2016 và kết quả thẩm tra của Thanh tra huyện tại Báo cáo số 58/BC-TTr ngày 30-8-2016, Báo cáo số 60/BC-TTr ngày 12-9-2016, UBND huyện Đồng Phú trả lời phản ánh của Báo Bình Phước như sau:

1. Kết quả xác minh theo phản ánh của Báo Bình Phước

Kết quả xác minh, xác định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang số phát hành BA 091491 ký ngày 20-6-2011 (lô đất số 48) của hộ ông Lê Văn Sáu và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang số phát hành BV 131103 ký ngày 13-10-2014 (lô đất số 47) của hộ bà Đào Thị Dung có vị trí liền kề, riêng biệt và không chồng lên nhau. Tuy nhiên, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên có một phần diện tích cấp chồng lên diện tích đất hộ gia đình ông Đinh Văn An (chưa được đền bù giải tỏa).

2. Xử lý trách nhiệm liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận

Trên cơ sở Báo cáo số 60/BC-TTr ngày 12-9-2016 của Thanh tra huyện, UBND huyện Đồng Phú đã ban hành Công văn số 1649/UBND-NC ngày 14-9-2014, giao Phòng Nội vụ tham mưu xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang số phát hành BA 091491 ký ngày 20-6-2011 (lô đất số 48) của hộ ông Lê Văn Sáu và Giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang số phát hành BV 131103 ký ngày 13-10-2014 (lô đất số 47) của hộ bà Đào Thị Dung.

3. Xử lý tồn tại về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Trên cơ sở phản ánh của Báo Bình Phước và kết luận của Thanh tra huyện, căn cứ điểm d, khoản 2, điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và điều 87, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, UBND huyện Đồng Phú đã yêu cầu:

Phòng Tài nguyên – Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đồng Phú tham mưu thực hiện các bước để thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ bà Đào Thị Dung (lô đất số 47) và hộ ông Lê Văn Sáu (lô đất số 48).

UBND xã Tân Hưng: Hướng dẫn bà Đào Thị Dung và hộ ông Lê Văn Sáu về trình tự, thủ tục, hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ bà Đào Thị Dung; hộ ông Lê Văn Sáu (nếu có yêu cầu) theo đúng diện tích đất thực tế tại vị trí lô đất số 47, 48. Hướng dẫn hộ ông Lê Văn Sáu về trình tự, thủ tục, hồ sơ để nhận đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nếu hộ ông Lê Văn Sáu có yêu cầu nhận đất tại vị trí khác (vị trí đất do hộ ông Lê Văn Sáu tự chọn trong các lô đất có vị trí thuận tiện nhất trong các lô đất còn lại thuộc Trung tâm hành chính xã Tân Hưng).

Phòng Tài chính – Kế hoạch: Sau khi hộ bà Đào Thị Dung được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo thực tế tại vị trí lô đất số 47 và hộ ông Lê Văn Sáu (nếu có yêu cầu tại vị trí lô đất số 48), tham mưu UBND huyện thực hiện thủ tục chi trả lại số tiền sử dụng đất chênh lệch phần diện tích thiếu so với diện tích đất đã cấp trước đây cho hộ bà Đào Thị Dung, hộ ông Lê Văn Sáu.

Trên đây là nội dung trả lời phản ánh của Báo Bình Phước liên quan đến nội dung cấp đất trên giấy ở xã Tân Hưng. UBND huyện Đồng Phú trả lời Báo Bình Phước được biết, để có thêm thông tin cụ thể về việc xác minh và xử lý vụ việc. Rất mong sự thông cảm và tiếp tục nhận được sự cộng tác của Báo Bình Phước.

Nguyễn Văn Tặng

Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Phú

Các tin liên quan đến bài viết này