• Nền tảng chuyển đổi là con người

    Nền tảng căn bản cho quá trình chuyển đổi giáo dục là con người. Chúng ta cần có những nhân tố mới, những người có tư duy giáo dục hiện đại, những