• Cao su giống thời mủ rớt giá

    Bên cạnh những hộ phải bỏ nghề làm cao su giống hoặc chuyển sang sản xuất giống cây khác thì vẫn còn một số hộ muốn giữ, bởi họ tiếc kinh nghiệm đã