Sáng 16-5, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mạc Đình Huấn cùng các báo cáo viên cấp trung ương, cấp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan dự hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 5 năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ Hà Nội và kết nối trực tuyến đến hơn 1.700 điểm cầu trên cả nước với gần 64.000 đại biểu tham dự. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an báo cáo chuyên đề: “Những nội dung quan trọng của Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mạc Đình Huấn cùng các báo cáo viên cấp trung ương, cấp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước 

Ngày 27-11-2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024. Luật có 7 chương, 46 điều và có 13 nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với Luật Căn cước công dân năm 2014. Để triển khai thi hành Luật Căn cước năm 2023, Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ ban hành nghị định và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư quy định chi tiết thi hành luật.

Về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, là luật mới có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cấp cơ sở. Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì xây dựng dự án luật theo đúng trình tự thủ tục và được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 28-11-2023. Luật gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024. Để triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP, ngày 16-4-2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22-4-2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đối với 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, gồm: Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đối với chuyên đề “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23-2-2024 của Bộ Chinh trị”, Thứ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Nguyễn Danh Huy cho rằng đây là kết luận nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16-1-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu trên cơ sở bám sát nội dung do các báo cáo viên thông tin để đẩy mạnh công tác tuyên truyền sao cho phù hợp, hiệu quả, nhằm tạo sự tin tưởng, thống nhất trong toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức chính trị – xã hội tham mưu cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; coi trọng tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn… Bên cạnh đó, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết