Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2016 ước thực hiện 2.853,1 tỷ đồng, tăng 2,59% so với tháng 10/2016 và tăng 19,29% so với cùng kỳ năm 2015.  
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 11/2016 (ĐVT: Tỷ đồng).Trong đó, kinh tế nhà nước ước 118,6 tỷ đồng, tăng 0,26% so với tháng trước và tăng 30,33% so cùng kỳ năm trước. Tương ứng, kinh tế cá thể ước 1.935,6 tỷ đồng, tăng 3,27% và tăng 22,71%; kinh tế tư nhân 796,5 tỷ đồng, tăng 1,31% và tăng 10,64%; kinh tế tập thể ước 2,10 tỷ đồng, tăng 2,59% so với tháng trước và giảm 38,24% so với cùng kỳ năm trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 0,3 tỷ đồng.Cộng dồn 11 tháng năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 29.578,4 tỷ đồng, tăng 12,42% so với cùng kỳ năm 2015.

 Nhìn chung, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của các thành phần kinh tế và ngành kinh tế trong tháng 11/2016 đều tăng so với tháng trước. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu thụ, nhu cầu mua bán hàng hóa và nhu cầu mua sắm phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân tăng. Các mặt hàng tăng chủ yếu là lương thực thực phẩm, hàng may mặc, vật phẩm văn hóa, giáo dục…
Nhật Phong

Các tin liên quan đến bài viết này