Theo Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25-10-2016 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức hành chính năm 2017, trong đó giao cho Bình Phước 1.999 biên chế. Thế nhưng, theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 1-11-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, toàn tỉnh sau khi cắt giảm vẫn còn 2.266 biên chế công chức hành chính. Vì thế, tính đến ngày 1-1-2017, số biên chế công chức hành chính của tỉnh còn vượt so với Bộ Nội vụ giao 267 biên chế.

Do đó, để ổn định đội ngũ công chức của tỉnh và để có nguồn kinh phí đảm bảo số biên chế vượt này tại các cơ quan hành chính của tỉnh năm 2017, trong kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2016 sắp tới, theo kế hoạch, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2017 theo hướng: Giao biên chế công chức hành chính cho các cơ quan là 2.000 chỉ tiêu biên chế theo số lượng Bộ Nội vụ giao. 266 biên chế công chức hiện tỉnh đang sử dụng vượt so với chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao xem xét chuyển sang hình thức tạm giao. Về kinh phí, biên chế được giao thì theo ngân sách trung ương cấp, còn số biên chế công chức tạm giao sử dụng nguồn thu vượt của tỉnh.

T. Phương

Từ khóa : 267 biên chếbiên chế nhà nướcdư biên chế

Các tin liên quan đến bài viết này