UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 

a0_1486455106968

Trụ sở làm việc tạm thời đặt tại trụ sở cũ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên ngành cấp trên.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác cụ thể của Trung tâm theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu của Trung tâm được tổ chức tinh gọn, gồm Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc; các viên chức làm công tác chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, hành chính phục vụ. Bộ phận nghiệp vụ gồm 3 phòng: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả, Phòng Giám sát và Giải quyết khiếu nại.
Theo Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Phước, Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động thử nghiệm trong tháng 2/2017 và chính thức hoạt động từ ngày 23/3/2017. Số thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại trung tâm đạt 70% trên tổng số thủ tục hành chính, đến tháng 1/2018 đạt 100%.
Việc đưa các thủ tục hành chính vào giải quyết tại trung tâm theo nguyên tắc: Thủ tục hành chính có tần suất giao dịch nhiều, thường xuyên thì đưa vào sớm, đồng thời tăng số lượng các thủ tục hành chính được thẩm định và phê duyệt tại chỗ để đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân.
Trung tâm Hành chính công có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định là cần thiết.
Việc thành lập Trung tâm Hành chính công có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và công dân, góp phần đẩy mạnh hơn nữa Chương trình cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.
TT.THCB

Từ khóa : chỉ đạohướng dẫn về chuyên mônkiểm tranghiệp vụquyết địnhthành lậptrung tâm hành chính công

TIN LIÊN QUAN