Thanh Hóa bổ nhiệm 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu 1 hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó… trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ năm 2017 – 31/3/2019.

2 cơ quan, 9 phòng, ban cấp sở có số lượng phó vượt quy định

Kết luận thanh tra cho thấy, còn có 94 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu 1 hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Cụ thể như thiếu bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm, thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành…Trong đó, 44 công chức được bổ nhiệm sau thời điểm 28/12/2017. Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Ngoài ra, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 168 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định.

Cũng tại thời điểm thanh tra, có 2 cơ quan, tổ chức và 9 phòng, ban chuyên môn thuộc cấp sở có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định; 7 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 56 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó có 9 hợp đồng lao động được hưởng chế độ phụ cấp công vụ.

Bên cạnh đó, 13 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế công chức và hợp đồng lao động vượt quá so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; 18 cơ quan, tổ chức sử dụng biên chế viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Qua kiểm tra 120 hồ sơ, Thanh tra Nội vụ cho biết, có 27 hồ sơ chưa đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng; 37 hồ sơ chưa đảm bảo thành phần hồ sơ; đến thời điểm thanh tra, 29 công chức được tuyển dụng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; 3 công chức chưa được xếp ngạch, bậc lương theo quy định.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên có 7 trường hợp trước đó chưa được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định; 15 công chức được xét chuyển chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; một số hồ sơ xét chuyển không đảm bảo thành phần hồ sơ.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm các trường hợp không đáp ứng điều kiện

Thanh tra Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về công tác cán bộ, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Tỉnh tiến hành rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với các trường hợp được sắp xếp, bố trí vào làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước theo chính sách thu hút của tỉnh không qua tuyển dụng công chức.

Cùng với đó, bố trí công tác phù hợp đối với 3 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở có bằng chuyên môn chưa phù hợp với vị trí việc làm; giao biên chế công chức, viên chức cho các cơ quan, tổ chức theo đúng quy định; thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục.

Đồng thời, quy định thời hạn để các công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục quy định.

Tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan rà soát, xử lý đối với 33 trường hợp tuyển dụng công chức không đúng quy định; 44 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau thời điểm 28/12/2017 còn thiếu 1 hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn danh; bố trí công tác phù hợp đối với 4 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có bằng chuyên môn hoặc ngạch công chức chưa phù hợp với vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị lãnh đạo tỉnh rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay.

Từ đó, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ sau 28/12/2017 không đáp ứng.

Thanh tra cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa chấm dứt việc sử dụng 56 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Nguồn: vietnamnet

Từ khóa : bổ nhiệmBộ nội vụchức vụ lãnh đạocông chứcThanh Hóa

Các tin liên quan đến bài viết