Ngày 22-3-2017, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 546-QĐ/TU về việc ban hành Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Đây là đề án rất quan trọng của Tỉnh ủy nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong toàn tỉnh, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) đã đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc triển khai thực hiện công tác PCTN tại địa phương. Trên cơ sở đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã đề ra nghị quyết sát với tình hình thực tế để UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện. Cấp ủy đảng các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo chính quyền, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, sát với tình hình thực tế, theo đúng trọng tâm nghị quyết đã đề ra. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ, từng bước phát huy hiệu quả. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, sở, ngành đã có chuyển biến…

NHỮNG MẶT CÒN HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC PCTN

Bên cạnh những mặt tích cực đó, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế nhất định. Đó là:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu ở một số cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, sở, ngành trong đấu tranh PCTN có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt. Thể hiện rõ nét nhất ở chỗ có phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng nhưng việc kiểm tra, giám sát, phát hiện, uốn nắn, xử lý còn mang tính hình thức, khi phát hiện thì thường nghiêng về hướng giải quyết nội bộ.

22Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ sẽ phát huy hiệu quả cao hơn. Trong ảnh, lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh tham dự hội nghị bồi dưỡng kiến thức về phòng chống tham nhũng ở hội trường tỉnh

Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong quá trình thực hiện còn mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao như việc công khai, minh bạch chưa đảm bảo yêu cầu; tình trạng vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy định về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng vẫn còn diễn ra; một số đơn vị chưa quan tâm triển khai và thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập; việc thực hiện công khai bản kê khai tài sản còn mang tính hình thức; còn nhầm lẫn giữa việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và chính bản thân người đứng đầu vi phạm.

Kết quả công tác tự kiểm tra nội bộ tại cơ quan, đơn vị nhằm phát hiện các sai phạm về tham nhũng vẫn còn hạn chế; sự phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan điều tra trong việc tiếp nhận thông tin, tố giác, tin báo về tội phạm có lúc thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ; số vụ việc về tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát hiện sai phạm chuyển cơ quan điều tra còn ít. Một bộ phận cán bộ làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực PCTN, đấu tranh sai phạm, tội phạm về kinh tế có lúc yếu về chuyên môn, thiếu về nhân lực…

Vì vậy, Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020” là cần thiết, cấp bách; nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác PCTN giai đoạn 2010-2015, xác định mục tiêu căn bản, lâu dài cũng như những mục tiêu cụ thể, đề ra các giải pháp toàn diện, đồng bộ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét, hiệu quả trong công tác PCTN trên địa bàn tỉnh giai đoạn tiếp theo.

8 GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN CHẶN, TỪNG BƯỚC ĐẨY LÙI THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Với các mục tiêu: Từng bước thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 3 khóa X đã đề ra là: “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính”… Tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong tỉnh về công tác PCTN. Cụ thể là các cấp ủy đảng tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận số 43-KL/TU ngày 16-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Đề án 986 về “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước” và Đề án 987 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước” đến năm 2020…

Thứ hai: Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên. Cụ thể là tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác PCTN; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, bí thư cấp ủy đảng các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương là người chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác này…

Thứ ba: Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về phòng ngừa tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng. Cụ thể là Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, cấp ủy đảng các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương làm tốt công tác triển khai, kiểm tra, giám sát và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 6 nhóm giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, gồm: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán.

Thứ tư: Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác PCTN.

Thứ năm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, gồm nâng cao chất lượng xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng.

Thứ sáu: Nâng cao vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Thứ bảy: Nâng cao vai trò giám sát của MTTQVN và các tổ chức thành viên.

Thứ tám: Bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng.

Với mỗi nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ, Tỉnh ủy cũng đưa ra các giải pháp cụ thể và giao trách nhiệm cho từng ngành, đơn vị. Định kỳ hằng năm, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện đề án về Thường trực Tỉnh ủy. Tỉnh ủy hằng năm sẽ sơ kết việc triển khai thực hiện và tổng kết đề án vào năm 2020, kịp thời phục vụ xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Theo BPO

Từ khóa : chống tham nhũngđảng lãnh đạotham nhũng

Các tin liên quan đến bài viết này