Thực hiện quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10-12-2014 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 6-2-2015, trong đó bao gồm khu vực quy hoạch khoáng sản cát xây dựng sông Đồng Nai.

Trên cơ sở thỏa thuận quản lý, cấp phép khai thác cát, sỏi dọc sông Đồng Nai đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng, theo Công văn số 2398/UBND-KTN ngày 29-7-2014 của UBND tỉnh Bình Phước và Công văn số 4590/UBND-ĐC ngày 7-8-2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian thỏa thuận quản lý và cấp phép đến 31-12-2018, UBND tỉnh Bình Phước được giao quản lý và cấp phép trên chiều dài 19km. Trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH SX-TM-DV Trường Phát khai thác cát tại sông Đồng Nai thuộc xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; chiều dài khu vực cấp phép là 5km, thời gian cấp phép đến 31-12-2018 và cho Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại sông Đồng Nai với chiều dài 14km, chia làm 3 khu vực.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã đề nghị UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thống nhất với UBND huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cát xây dựng trên sông Đồng Nai đoạn giáp ranh giữa hai huyện.

Đối với cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường 2 tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng đã họp, thống nhất tham mưu UBND 2 tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Lâm Đồng theo Quy chế phối hợp số 1239/QCPH-BP-LĐ ngày 6-3-2017. Trong quy chế này đã quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp, trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương có liên quan.

Định kỳ hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đều tổ chức đoàn thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm đơn vị được cấp phép khai thác cát trên sông Đồng Nai để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành chưa đầy đủ quy định của pháp luật trong khai thác khoáng sản. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn tổ chức các đoàn thanh – kiểm tra theo kiến nghị của cử tri; tham gia các đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh, nhằm chấn chỉnh lại hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

T.N

Từ khóa : cát tặckhai thác cátsông đồng nai

Các tin liên quan đến bài viết