• Nhân vật Raymundo trong vụ VN Pharma là ai?

    Thương gia Raymundo và sự tồn tại của Công ty Helix được cho là căn cứ để định tội các bị cáo trong vụ VN Pharma nhưng chưa được làm rõ.  Trong hai ngày