• Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi…

    Đất nước là một đề tài phong phú vô tận của thơ ca Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử đã từng có nhiều áng thơ hay về đề tài này, nhưng nhà thơ