• Bi kịch từ thất nghiệp ở Mỹ

    Hơn 33 triệu người Mỹ nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 7 tuần qua, và con số này chưa dừng lại. Phía sau số liệu thống kê lạnh lùng đó,