• Một chính sách đậm tính nhân văn

    BP - Ngày 27-8-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 1342-QĐ/TU về việc ban hành Đề án “Hỗ trợ vốn, nhà ở, đất sản xuất cho đảng viên nghèo