• Một số cài đặt mặc định có thể khiến người dùng bị làm phiền bởi các loại quảng cáo hoặc gây chậm máy, can thiệp không cần thiết vào quyền riêng