Thông tư 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành từ 15-8-2021 đã sửa đối tượng hưởng chế độ nâng bậc lương, thêm trường hợp tính xét nâng bậc lương thường xuyên, đồng thời bổ sung 4 khoảng thời gian không tính xét nâng bậc lương…

Nguồn Kiemsat.vn

Các tin liên quan đến bài viết này