Ngày 25-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và xây dựng 1.000km đường giao thông nông thôn năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đồng chủ trì hội nghị.

TỶ LỆ HỘ NGHÈO CÒN 1,56%

Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã triển khai thực hiện các chương trình 135, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, truyền thông và giảm nghèo về thông tin…

Cụ thể: Chương trình 135, toàn tỉnh đã xây dựng 134 công trình cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn, trong đó có 69 công trình chuyển tiếp, tiếp tục duy tu, bảo dưỡng 9 công trình với tổng hơn 96,9 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương hỗ trợ 548 con bò giống, 298 con dê, 8 mô hình giảm nghèo, tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi. Cả giai đoạn, toàn tỉnh thực hiện được 5 dự án phát triển sản xuất, 3 mô hình sản xuất, 8 mô hình giảm nghèo với kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang;Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh trao bằng khen cho các cá nhân

Nhờ đó, kết quả giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh giảm được 4,59% hộ nghèo, bình quân mỗi năm giảm 0,9%, đạt 180% kế hoạch giao, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2016 là 6,15% xuống còn 1,56% vào cuối giai đoạn. Kết quả này đã giúp xóa không còn hộ nghèo thuộc đối tượng người có công với cách mạng, giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS từ 15,3% còn 5,38% và giảm từ 16 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 15% còn 3 xã (Đắk Ơ, Phước Minh và xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập) vào năm 2020.

Năm 2020, dự kiến tỷ lệ giảm nghèo của tỉnh là 1%. Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đề nghị các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể, có giải pháp hiệu quả, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo theo hướng tập trung; tập trung rà soát hộ nghèo, cận nghèo chính xác, khách quan; tổ chức cho các hộ dân đăng ký nhu cầu thoát nghèo trong năm 2020; có sơ kết, tổng kết khen thưởng các tấm gương thoát nghèo. Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh phải tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn, khu vực mình phụ trách.

MỘT NĂM GIẢM 1.108 HỘ NGHÈO

Thực hiện chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS, năm 2019 tỉnh đã cụ thể hóa chương trình giảm nghèo bằng 11 chính sách đặc thù cho đồng bào DTTS, đồng thời tập trung nguồn lực từ ngân sách tỉnh, các nguồn vận động. Tổng số tiền thực hiện chương trình gần 61 tỷ đồng, gồm: Xây dựng mới và sửa chữa nhà ở được 354 căn, hỗ trợ đất ở cho 2 hộ, đào tạo nghề cho 66 hộ, khoan giếng cho 53 hộ, kéo điện lưới cho 34 hộ, 258 hộ được hưởng tín dụng ưu đãi, 524 hộ được hỗ trợ bò giống, 98 hộ được hỗ trợ dụng cụ sản xuất và các nhu cầu khác cho 48 hộ. Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh giảm được 1.108 hộ nghèo/1.000 hộ nghèo DTTS, đạt 111%, đưa số hộ nghèo toàn tỉnh từ 4.545 còn 3.417 hộ.

Đường giao thông làm theo cơ chế đặc thù Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tại vùng tập trung 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong hình là đường tổ 4, thôn 7, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp

Từ kết quả đạt được, năm 2020, tỉnh quyết tâm tiếp tục thực hiện giảm 1.000 hộ nghèo, với số tiền hỗ trợ 123,6 tỷ đồng tập trung tại 8 huyện, thị xã: Bình Long, Đồng Phú, Bù Đăng, Lộc Ninh, Bù Đốp, Hớn Quản, Phú Riềng, Bù Gia Mập.

NĂM 2020, MỞ RỘNG DƯ ĐỊA LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Đó là một trong những đề nghị của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đối với các huyện, thị xã. Trên cơ sở đường giao thông nông thôn tại các khu dân cư đã xây dựng từ giai đoạn trước, các địa phương cần huy động nguồn lực, vận động người dân giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông nông thôn đáp ứng cao hơn nhu cầu giao thương trong nhân dân.

Năm 2019, chương trình xây dựng 1.000km đường giao thông nông thôn do tỉnh phát động đã thực hiện được 923,4km với tổng mức đầu tư hơn 775 tỷ đồng. Một trong những điểm nổi bật của chương trình là hoàn thành 189,32km đường tại các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, tổ/xóm đồng bào DTTS. Đạt kết quả này là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó phải kể đến kinh nghiệm làm đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù tỉnh đã triển khai 6 năm qua, có thiết kế mẫu, phát huy được vai trò làm chủ của người dân, công tác huy động sức dân và tuyên truyền thay đổi nhận thức trong nhân dân.

Tại hội nghị tổng kết chương trình làm 1.000km đường giao thông nông thôn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu trên cơ sở chỉ tiêu giao năm 2020 tiếp tục làm 1.000km đường bê tông xi măng, các huyện, thị xã đăng ký thêm, tỉnh sẽ cung ứng đủ xi măng và xem xét hỗ trợ kinh phí.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng 15 tập thể và 29 cá nhân có thành tích thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS và xây dựng 1.000km đường giao thông nông thôn năm 2019.

Nguồn https://baobinhphuoc.com.vn/Content/phan-dau-nam-2020-ty-le-giam-ngheo-la-1-9129

Các tin liên quan đến bài viết này