Lo số lượng phó trưởng phòng vượt quá quy định, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu tạm dừng bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng và tương đương.

Nghệ An tạm dừng bổ nhiệm cấp phó trưởng phòng

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường vừa ký văn bản liên quan đến nhân sự phó trưởng phòng trên địa bàn Nghệ An.

Công văn nêu: Để tránh tình trạng số lượng phó trưởng phòng vượt quá quy định, gây khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí, giảm số lượng cấp phó trong thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh tạm dừng bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng và tương đương. Việc này cũng áp dụng đối với với phòng có từ 5-10 biên chế đã có một phó trưởng phòng và tương đương, trên 10 biên chế đã có 2 phó trưởng phòng và tương đương.

Việc dừng bổ nhiệm cho đến khi Bộ, ngành, Chính phủ có quy định mới.

Công văn trên là thực hiện kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI); Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện nay, Bộ Nội vụ cũng đang dự thảo trình Chính phủ ban hành một số văn bản quy định về tinh gọn bộ máy, giảm cấp phó trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập như dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ). Trong đó quy định biên chế tối thiểu của cấp phòng là 5 biên chế. Số lượng phó trưởng phòng của phòng từ 5-10 biên chế không quá 1 người và phòng trên 10 biên chế không quá 2 người.

Đ.LAM

Nguồn Plo.vn

Từ khóa : công tác cán bộDư Cấp PhóDừng Bổ NhiệmNghệ AnTinh Giản Biên Chế

TIN LIÊN QUAN