Tại điểm cầu Bình Phước, đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tham dự hội nghị.

 Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Phước.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung và kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về sự tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 họp từ ngày 9 đến 14/10/2016 đã ban hành 3 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng, vì đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đề ra và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết.
Theo đồng chí Phạm Mính Chính, chỉ tính từ Đại hội 7 của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 10 nghị quyết, Bộ Chính trị ban hành 7 nghị quyết chuyên đề xây dựng Đảng. Gần đây nhất, Đại hội 12 của Đảng đã tiến hành tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016), trong đó đã có nhiều công sức và trí tuệ cho tổng kết về xây dựng Đảng. Phần xây dựng Đảng thể hiện trong 39 trang, chiếm tỷ lệ 24%, nhiều nhất trong Báo cáo chính trị của Đại hội. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm đã có 2 nhiệm vụ với 3 chủ đề lớn về xây dựng Đảng mà từ trước tới nay chưa có Đại hội nào xác định trọng tâm cụ thể, đầy đủ như vậy.
Qua hội nghị này nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết và kế hoạch thực hiện để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành, địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện. Mặt khác, việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thể hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả./.
Nhật Chiêu

Từ khóa : điểmm cầu Bình PhướcNghị Quyết TW 4Trực tuyến

Các tin liên quan đến bài viết này