Theo số liệu thống kê của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 là 5.904 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ và đạt 84% so với Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua.

Một số nguồn thu lớn như: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 242 tỷ (đạt 54% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua); doanh nghiệp Nhà nước địa phương 340 tỷ (đạt 82%); từ doanh nghiệp FDI 232 tỷ (đạt 89%); khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 839 tỷ (đạt 70%); tiền sử dụng đất 1.598 tỷ (đạt 94%); tiền cho thuê đất 677 tỷ (đạt 117%)… Ước thực hiện cả năm 2018: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 7.083 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 101% so với Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9.649 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017 và đạt 94% so với nghị quyết điều chỉnh của HĐND tỉnh.

Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng ước đạt 30.500 tỷ đồng, tăng 3,64% so với cuối năm 2017; tổng dư nợ cho vay đạt 61.150 tỷ đồng, tăng 23,18% so với cuối năm 2017; nợ quá hạn 9 tháng đầu năm ở mức khoảng 1,75%/tổng dư nợ. Ước thực hiện cả năm 2018 tổng nguồn vốn huy động đạt 30.850 tỷ đồng, tăng 4,84% so với cuối năm 2017; tổng dư nợ cho vay đạt 64.980 tỷ đồng, tăng 30,90% so với cuối năm 2017; nợ quá hạn cuối năm 2018 ở mức khoảng 2%/tổng dư nợ.

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : doanh nghiệpngân sáchthu ngân sách

TIN LIÊN QUAN