Ngày 16/11, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tập trung khóa 68, 69 niên khóa 2016 – 2017.

Lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tập trung khóa 68, khóa 69 gồm 110 học viên theo học là các cán bộ, đảng viên đang công tác tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian hơn 6 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu 6 học phần cơ bản: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình, nhiệm vụ của địa phương./.
Nguồn: CTTĐTBP

Từ khóa : trường chính trị bình phước

Các tin liên quan đến bài viết này