UBND tỉnh vừa có hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện triển khai tủ sách pháp luật (TSPL) tại cơ quan, đơn vị cấp xã.

Theo đó, đối với TSPL tại các xã đặc biệt khó khăn, TSPL của cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân (quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác TSPL), tiếp tục được duy trì và thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với TSPL cấp xã, TSPL của cơ quan, đơn vị đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì tiếp tục duy trì, củng cố hoạt động đến hết năm 2020. Việc quản lý, khai thác TSPL và bố trí kinh phí được thực hiện theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2021 trở đi, được thực hiện như sau:

Đối với TSPL cấp xã, tùy theo tình hình thực tế của địa phương thực hiện sáp nhập thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của thư viện, hoặc điểm bưu điện – văn hóa, hoặc trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã và bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của TSPL đến hết năm 2020. Từ năm 2021, kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật được bố trí trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa – thông tin mà TSPL được sáp nhập. Việc sáp nhập TSPL hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Đối với TSPL của cơ quan, đơn vị không tiếp tục duy trì thì tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công và hoàn thành trước ngày 31/12/2020; bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của TSPL ở cơ quan, đơn vị đến hết năm 2020; lựa chọn sách, tài liệu phù hợp, có giá trị để số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần của TSPL điện tử quốc gia theo phạm vi thẩm quyền quản lý.

Cơ quan, đơn vị nào có nhu cầu tiếp tục duy trì TSPL thì bố trí ngân sách nhà nước cho hoạt động của TSPL đến hết năm 2020, từ năm 2021 thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác TSPL theo hướng tự quản.

UBND tỉnh yêu cầu định kỳ 6 tháng, năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả hoạt động TSPL, lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi đến Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định.

UBND cấp huyện hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã, bố trí kinh phí, thường xuyên cập nhật, trang bị sách mới cho TSPL đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng TSPL. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị trực thuộc thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác TSPL nhằm nâng cao văn hóa đọc sách trong cán bộ, công chức và Nhân dân./.

Nguồn https://binhphuoc.gov.vn/Thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/huong-dan-trien-khai-tu-sach-phap-luat-tai-co-quan-don-vi-cap-xa-22753.html

Từ khóa : pháp luậttủ sách

TIN LIÊN QUAN