Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) cấp tỉnh tạo sự đồng bộ, thống nhất kết nối, chia sẻ liên thông dữ liệu giữa các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, giữa tỉnh với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống này được xem là hệ thống lõi trong khung kiến trúc chính quyền điện tử.

Thời gian qua, Bình Phước đã đẩy mạnh xây dựng hệ thống lõi trong khung kiến trúc chính quyền điện tử với thành tựu cụ thể là xây dựng được một kho dữ liệu dùng chung cho tỉnh. Cơ sở dữ liệu dùng chung đang được chuẩn hóa, để không bị trùng lắp nhằm sử dụng cho nhiều ngành khác nhau nhưng với số liệu chuẩn, trên nền số liệu chung có thông tin thống nhất, đồng nhất trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện hệ thống lõi

Hệ thống quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thống nhất và dùng chung cho các hệ thống công nghệ thông tin khác trên toàn tỉnh, nhằm đáp ứng việc kết nối các ứng dụng, dịch vụ với các dữ liệu trao đổi có cấu trúc, định dạng khác nhau. Các hệ thống có thể kết nối khai thác, sử dụng, cập nhật thông qua cơ sở dữ liệu trên nền tảng trục tích hợp dữ liệu để đồng bộ hóa các dữ liệu dùng chung toàn tỉnh.

50 cán bộ, viên chức chuyên trách thuộc các đơn vị trên địa bàn tỉnh được tập huấn về phần mềm dữ liệu dùng chung của tỉnh

Để hoàn thiện dữ liệu tích hợp dùng chung thì các sở, ngành, đơn vị xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung trên nền công nghệ hiện đại, tiên tiến; tích hợp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo chuyên ngành, lĩnh vực, đảm bảo tính liên thông, dùng chung trên toàn tỉnh. Đồng thời, sẵn sàng kết nối với trục liên thông, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Trong đó, ưu tiên xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dân cư, bảo hiểm, đất đai, tài nguyên, môi trường, các thông tin kinh tế – xã hội, doanh nghiệp.

Ông Hoàng Trọng Kha, đại diện liên doanh Mobifone và Công ty xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Sao Bắc Đẩu cho biết: Bình Phước đang ở giai đoạn đầu trong xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử. Vì thế, cơ sở dữ liệu dùng chung là yếu tố thiết yếu không thể thiếu trong kiến trúc này. Tỉnh có thể sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung này nhằm chia sẻ với các đơn vị khác, tập hợp các nguồn dữ liệu khác về cùng một hệ thống và sau đó chia sẻ với trục kết hợp quốc gia cũng như phát triển thành phố thông minh trong thời gian tới. Các ưu điểm này “gốc rễ” để cho tỉnh phát triển các ứng dụng khác, liên thông giữa các hồ sơ, giữa các đơn vị khác nhau theo cùng một dữ liệu dùng chung và được dùng chung trong cùng một tỉnh. Đặc biệt dữ liệu này được thống kê báo cáo, trao đổi được thường xuyên, chính xác. Sự kết nối liên thông giữa các đơn vị trong cùng một tỉnh thì tất cả nguồn văn bản, hoặc các dự án, ứng dụng được tích hợp với nhau cùng xây dựng thành hệ thống kiến trúc cơ sở dữ liệu hay gọi là kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh.

Đào tạo nhân sự

Ngoài tiến tới hoàn thiện dữ liệu dùng chung phục vụ công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng lộ trình đào tạo cán bộ, công chức, viên chức công nghệ để đáp ứng việc vận hành hệ thống chính quyền số một cách hiệu quả.

Để sử dụng tối đa hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung, Sở Thông tin và Truyền thông đã đẩy mạnh tập huấn, đào tạo sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu chia sẻ tích hợp dùng chung cấp tỉnh đối với các đơn vị, sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên toàn tỉnh. Ngày 12-11-2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với đơn vị xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Sao Bắc Đẩu tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu chia sẻ tích hợp dùng chung cấp tỉnh.

Hiện các đơn vị đều có cơ sở dữ liệu riêng được lưu trữ, tích hợp trên có phần mềm chuyên ngành của lĩnh vực đó. Để chia sẻ thông tin cho các đơn vị dùng chung trên toàn tỉnh khai thác dữ liệu của từng sở, ngành thì phải có một kho dữ liệu dùng chung cho toàn tỉnh, tránh tình trạng nhập thông tin, số liệu nhiều lần. Sở Thông tin và Truyền thông đang xây dựng kho dữ liệu chung cho toàn tỉnh. Kho dữ liệu này kết nối với dữ liệu quốc gia để hình thành nên 1 dữ liệu thống nhất, chia sẻ cho các ngành để sử dụng và cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp và công dân trên địa bàn tỉnh.

Phó giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Quang

Phó giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Quang cho biết: Ngoài xây dựng kho và phần mềm, chúng tôi đào tạo tập huấn cho 50 cán bộ, công chức chuyên trách của 20 đơn vị sở, ban, ngành và 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt để phát huy giá trị của kho dữ liệu dùng chung, tham mưu cho lãnh đạo sở, ngành khai thác hệ thống dữ liệu dùng chung cho sở, ngành mình và tiến tới cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng hướng đến là lấy người dân và doanh nghiệp để các cơ quan nhà nước xây dựng hệ thống thông tin của mình, hệ thống chính quyền số.

Mở ra nhiều phương án làm việc hiệu quả

Nền tảng dữ liệu dùng chung được ví như sợi chỉ liên kết chặt chẽ hệ thống thông tin của các sở, ngành, lĩnh vực; xóa bỏ khoảng cách thông tin, dữ liệu giữa các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh. Qua đó sẽ mở ra nhiều phương án làm việc hiệu quả hơn; đồng thời giúp cán bộ, viên chức và các đơn vị cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích phục vụ tốt chuyên môn, tiết kiệm thời gian.

Ông Hoàng Trọng Kha, đại diện liên doanh Mobifone và Công ty xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Sao Bắc Đẩu cho biết: Vấn đề kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin là đặc biệt quan trọng. Đây là nhu cầu thiết yếu trong xu hướng phát triển trên cả nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng trong xây dựng chính quyền điện tử. Giúp chia sẻ dữ liệu nhanh chóng, thuận tiện, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định kịp thời trong lãnh đạo điều hành.

Việc hoàn thành dữ liệu dùng chung, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia sẽ xóa bỏ tình trạng “cát cứ thông tin” đối với mỗi ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; đồng thời giúp Bình Phước hoàn thành nhiệm vụ thực hiện tốt Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2020.

Hiện TP. Đồng Xoài nhiều cơ sở dữ liệu, phần mềm của các ngành còn thiếu, do phần lớn đang được quản lý riêng biệt, đơn lẻ chưa được tích hợp lên kho dùng chung để phục vụ công việc. Cơ sở dữ liệu dung chung hoàn thiện sẽ khắc phục được những hạn chế của vấn đề chia sẻ dữ liệu hiện nay trên địa bàn thành phố, cũng như trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Ngọc Tuấn, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND TP. Đồng Xoài

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này