UBND tỉnh vừa chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã đẩy mạnh công tác thanh tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.  

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã đẩy mạnh thanh tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định trên địa bàn tỉnh theo đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước cho cán bộ tại địa phương, công an quản lý trực tiếp trên địa bàn. Phổ biến và yêu cầu các đại lý, tổng đại lý mua bán SIM, thẻ, điểm đăng ký thuê bao để yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định.

Công an tỉnh, Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình triển khai thanh tra đối với các doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông di động, cửa hàng, đại lý, điểm bán SIM điện thoại đóng trên địa bàn để xử lý vi phạm trong việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước, khuyến mại không đúng quy định; mua bán, lưu thông SIM đã được kích hoạt đăng ký thông tin thuê bao.

 Các cơ quan báo chí tỉnh và UBND các huyện, thị xã chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký thông tin thuê bao nhằm tạo bước chuyển biến nhận thức một cách mạnh mẽ cho doanh nghiệp, đại lý, người dân tuân thủ đúng pháp luật; thông báo rộng rãi kết quả các đợt thanh tra, kiểm tra./.
Sỹ Nhơn

Từ khóa : khuyến mãikích hoạtlưu thông SIMmua bánsimthuê bao

Các tin liên quan đến bài viết