Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975, Chiến dịch Buôn Ma Thuột là trận then chốt. Việc chọn hướng tiến công, nghệ thuật nghi binh tạo thế bí mật bất ngờ, đánh chia cắt, giữ quyền chủ động. Đó là nét đặc sắc của quân sự Việt Nam, buộc chính quyền Nguyễn Văn Thiệu phải rút khỏi Tây Nguyên. Đưa cách mạng nước ta sang giai đoạn phát triển nhảy vọt trong cuộc Tổng tiến công giải phóng miền Nam.

TIN LIÊN QUAN